Algemene voorwaarden DWS

ALGEMENE VOORWAARDEN ckv D.W.S.

Voorwaarden bij lidmaatschap ckv  D.W.S.

 1. Definities

De persoon die zich door middel van het online aanmeldformulier op de website van D.W.S.  te Kootwijkerbroek (hierna: D.W.S. ) inschrijft, gaat daarmee een lidmaatschap aan bij D.W.S.  en wordt hierna aangeduid als ‘lid’. Indien het lid minderjarig is, staat ‘het lid’ gelijk aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Zij dienen het inschrijfformulier (mede) te ondertekenen en zijn derhalve betaling plichtig. Er zijn twee soorten lidmaatschap: (1) een spelend lid, waarbij het lid deelneemt aan de trainingen en de competitie en derhalve aan wedstrijden; (2) niet-spelend lid, waarbij het lid alleen deelneemt aan trainingen en eventueel georganiseerde toernooien.

 1. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

 1. Statuten

Ieder lid wordt geacht in te stemmen met de statuten van de vereniging. Een kopie hiervan is op te vragen bij de secretaris.

 1. Aanvang lidmaatschap

Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. Vanaf dat moment is men verplicht contributie te betalen. De contributie wordt in principe berekend vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op de maand dat het lid is aangemeld. Door het lidmaatschap bij onze vereniging is de persoon ook lid van de korfbalbond KNKV. D.W.S. zorgt voor aanmelding bij de bond en contributieafdracht aan de bond.

 1. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen beëindigd per einde van het verenigingsjaar als bedoeld onder 2. Opzeggingen moeten vóór 1 mei worden doorgegeven aan de ledenadministratie via het online uitschrijvingformulier op de website. Dit in verband met het maken van teamindelingen en verenigingsplanning. Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar of een te late opzegging is het lid nog contributie voor de rest van het verenigingsjaar als bedoeld in onder 2 verschuldigd.

 1. Wijziging lidmaatschap

Wijzigingen van niet spelend lid naar spelend lid of van spelend lid naar niet spelend lid zoals bedoeld onder 1 kunnen gedurende het verenigingsjaar plaatsvinden. De contributie wordt her berekend vanaf de eerste van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Adreswijzingen of andere wijzigingen worden door het lid zo snel mogelijk schriftelijk doorgegeven aan de ledenadministratie via het online wijzigingsformulier op de website.

 1. Kleding

Ieder team van D.W.S.  speelt in gesponsorde shirts. Deze shirts worden gezamenlijk op toerbeurt per team gewassen. De trainer(s)/coach(es)/aanvoerder zullen hiervoor een verdeling maken. Ieder speler dient ook te beschikken over een blauw kort sportbroekje (heren) of – rokje (dames) en zaal- en veldschoenen (zowel voor gras als kunstgras).

 1. Boetes

Boetes die als gevolg van het niet nakomen van regels door het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) worden opgelegd aan de vereniging worden doorbelast aan het betreffende lid die de overtreding heeft begaan.

 1. Contributie

Contributies voor spelende leden worden met ingang van het lidmaatschap per kwartaal geïncasseerd van het door het lid op het inschrijfformulier vermelde IBAN-rekeningnummer. Hiervoor dient het lid een machtiging te geven aan D.W.S. . Automatische incasso vindt omstreeks elke eerste dag van elke kwartaal plaats(1/1, 1/4, 1/7, 1/10). De actuele contributiebedragen staan vermeld op de site, www.korfbaldws.nl/contributie . Het lid is verplicht te bewijzen dat hij/zij in aanmerking komt voor eventuele kortingen. Bij uitblijven van betaling behoudt D.W.S.  zich het recht voor om de vordering, na aanmaning, uit handen te geven aan een incassobureau. Daarbij behoudt D.W.S.  zich het recht voor alle in dit verband gemaakte kosten door te berekenen aan het lid.

 1. Verenigingswerk

D.W.S.  bestaat uit en door vrijwilligers. Uiteraard kunnen leden zelf aangeven op welke gebieden zij graag de vereniging zouden willen ondersteunen. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers van de leden van de F- t/m A-teams gevraagd worden voor eventuele vrijwilligerswerk binnen onze vereniging.

 1. Vervoer

Als lid bent u verplicht een aantal keer per seizoen het vervoer naar uitwedstrijden voor uw rekening te nemen. Dit vervoersschema wordt aan het begin van het veld- en zaalseizoen bekend gemaakt. Bent u niet in de gelegenheid om aan deze verplichting te voldoen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging.

 1. Aanwezigheid

Kunnen leden niet aanwezig zijn bij een korfbalwedstrijd, dan dienen zij zich via de trainer(s) tijdig af te melden. Kunnen leden niet aanwezig zijn op een training dan zijn zij verplicht om zich af te melden bij hun trainer.

 1. Nieuwsbrief

U ontvangt regelmatig per e-mail een nieuwsbrief van D.W.S. . Ook kunt u onze website, www.korfbaldws.nl , raadplegen voor actuele informatie. De nieuwsbrief wordt naar het e-mailadres verstuurd dat u in het aanmeldformulier hebt opgegeven of via het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief op onze site. U bent als lid zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de hierin verstrekte informatie. Wijzigingen in de contactgegevens kunnen worden doorgegeven zoals aangegeven onder 6.

 1. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

Het inschrijven als lid houdt tevens in dat het lid toestemming geeft voor het tijdens trainingen, wedstrijden en activiteiten maken van foto’s of andere beeldopnames waarop de persoon wordt getoond. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door D.W.S.  voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Het lid kan hiertegen voor het begin van het verenigingsjaar als bedoeld onder 2 schriftelijk bezwaar maken door een e-mail te sturen naar bestuur@korfbaldws.nl. Uiteraard kan het lid dit ook ter plekke aangeven bij de betreffende fotograaf/cameraman.

 1. Privacyverklaring

Voor de privacyverklaring verwijzen we u door naar onze privacyverklaring op de website.

Algemene voorwaarden zijn goedgekeurd op Jaarlijkse Algemene Vergadering(JAV) van 13 juni 2018.

Laatste update: 16 juni 2018